Хетал металш: Загадки на чеченском языке. Акхаройх, олхазарех лаьцна хIетал-металш

Х1ЕТАЛ МЕТАЛШ

Х1ЕТАЛ МЕТАЛШ

 

1АЛАМАН ХИЛАМЕХ, СЕДАРЧЕХ, БАТТАХ, МАЛХАХ, ЛАЬТТАХ, ХИХ
ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМИЙН ДЕГ1АН МЕЖЕНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМАН Т1Е-КОГА ЮХУЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
ВАЙНАХА ЛОРУШ ДОЛЧУ Г1ИЛЛАКХЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
Ц1ИЙНАХ, ЧОХЬ-АРАХЬ АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ
Ц1ИЙНАН БАХАМЦА ЙОЬЗНА ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ

СТОЬМЕХ, ХАССТОЬМЕХ, ДУУШ-МОЛУШ ДОЛЧУ СУРСАТЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ
ХЬАЙБАНЕХ, ДИЙНАТЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
ХЬАЙБАНЕХ А, Ц1АХЬ ЛЕЛОЧУ ДИЙНАТЕХ А ДОХУЧУ СУРСАТЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ
ЙОЗАНАХ, КЕХАТАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
ЧОЛХЕ Х1ЕТАЛ-МЕТАЛШ

1АЛАМАН ХИЛАМЕХ, СЕДАРЧЕХ, БАТТАХ, МАЛХАХ, ЛАЬТТАХ, ХИХ
ЛАЬЦНА ДЕРШ:

1. Х1ЕТАЛ-МЕТАЛ хаийла хьуна: букара е чуьра кегий жаг1а?*
2. Х1етал-метал
хаийла хьуна: вайн бедана т1ера цаца буьззина г1улгаш?
3. Х1етал-метал хаийла
хьуна: лахьо а ца терг, ласто а ца терг?
4. Х1етал-метал хаийла хьуна: мел
дестарх а, хе ца хьуриг?
5. Х1етал-метал хаийла хьуна: тоьхча, туьро а ца
хадориг?
6. Х1етал-метал хаийла хьуна: хи чу кхоьссича, буха ца доьдург;
ц1ерга кхоьссича, дага ца догуш дерг?
7. Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьненна
го туьйсуш йола йорг1а Пет1амат?
8. Х1етал-метал хаийла хьуна: вайн ц1ийна
т1ехьахула ч1ишаш лехьош йоьду Жоьра-Баба?
9. Х1етал-метал хаийла хьуна:
ц1ергахь а ца йогу, хин буха а ца йоьду?
10. Х1етал-метал хаийла хьуна: вайн
бедана т1ера ах сискал?
11. Х1етал-метал хаийла хьуна: 1уьйранна дог1у ц1ен
куьйра, суьйранна дог1у к1айн леча?
12. Х1етал-метал хаийла хьуна: массо
адамаша узуш болу етт?
13. Х1етал-метал хаийла хьуна: хуьл-хуьлуш — хингал,
хилла даьлча, — хьокхам?
14. Х1етал-метал хаийла хьуна: бог1ам а ца х1оттош
дина раг1о?
15. Х1етал-метал хаийла хьуна: массо а х1уманан беркат дахьаш
вог1у хьаша?
16. Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьненан массо а шун х1оттош
вог1у хьаша?
17. Х1етал-метал хаийла хьуна: шарахь цкъа вог1уш волу беркат
доцу хьаша?
18. Х1етал-метал хаийла хьуна: туьнталга йисте хиъна можа
хьоза?
___________________________
*Х1окхуьнан а, кхин д1а долучу
х1етал-металийн маь1на ца хуучунна иза карор ду тексташ чекхъевллачул т1аьхьа
далийначу Билгалдаккхаран «Х1етал-металш» ц1е йолчу декъа т1ехь. Х1ета —
х1уманна духе кхиа г1ерташ верг ву, мета — х1уманна духе кхаьчнарг ву (Хасиев
С.-М.).

АДАМАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

19. Х1етал-метал хаийла хьуна: 1уьйранна — биъ кога т1ехь, дийнахь — шина
кога т1ехь, суьйранна — кхаа кога т1ехь?
20. Х1етал-метал хаийла хьуна:
гонахь дечиг, юккъехь дилха?
21. Х1етал-метал хаийла хьуна: бухахь дилха,
т1оьхлахь дилха, юккъехь дечиг?
22. Х1етал-метал хаийла хьуна: пхи шо
кхаьчча, — буьхьиг, пхийтта — борз, шовзткъа — лом, б1е — котам?

АДАМИЙН ДЕГ1АН МЕЖЕНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

23. Х1етал-метал хаийла хьуна: некъан дехьа-сехьа веха ши ваша?
24.
Х1етал-мстал хаийла хьуна: дуьне хьох д1ахьулдеш долу девзиг?
25.
Х1стал-метал хаийла хьуна: ц1ечу г1ожмаш т1е хевшина к1айн котамаш?
26.
Х1етал-метал хаийла хьуна: сих-сиха т1етт1а боьду ши берд?
27. Х1етал-метал
хаийла хьуна: цхьана г1айби т1е вижна волу пхи ваша?
28. Х1етал-метал хаийла
хьуна: букъ-хьалха, гай-т1ехьа?
29. Х1етал-метал хаийла хьуна: вайи тхов
т1ера деман гали?
30. Х1етал-метал хаийла хьуна: хаза дийцича, хаза йолуш,
къаьхьа дийцича, къаьхьа йолу х1ума?
31. Х1етал-метал хаийла хьуна: ден-ненан
дарба доцуш йолу цамгар?
32. Х1етал-метал хаийла хьуна: цхьанна дуьхьал воьду
пхиъ?
33. Х1етал-метал хаийла хьуна: х1окху дуьненчохь хан мел йоккху ган йиш
йоцу х1ума?

АДАМАН Т1Е-КОГА ЮХУЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

34. Х1етал-метал хаийла хьуна: хьалаерзийча, — яьсса, охьаерзийча, — юьзна
хуьлуш йолу х1ума?
35. Х1етал-метал хаийла хьуна: дийнахь сарралц — юьзна,
са-хиллалц,- мецнаш?

АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

36. Х1етал-метал хаийла хьуна: къеначу стеган говр?
37. Х1етал-метал
хаийла хьуна: ши ког лергаш т1ехь, ша мерана т1ехь ехаш ерг?

ВАЙНАХА ЛОРУШ ДОЛЧУ Г1ИЛЛАКХЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

38. Х1етал-метал хаийла хьуна: туьканахь юхкуш а йоцуш, цхьана а заманчохь,
ехча, лур а йоцуш, нахана юккъехь эша а оьшуш йолу х1ума?
39. Х1етал-метал
хаийла хьуна: болатал ч1ог1аниг?
40. Х1етал-метал хаийла хьуна: массо а
меттехь оьшуш йолу х1ума?

Ц1ИЙНАХ, ЧОХЬ-АРАХЬ АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ:

41. Х1етал-метал хаийла хьуна: сарралц — ши мостаг1а, сарахь — ши
доттаг1а?
42. Х1етал-метал хаийла хьуна: даима стигала хьала хьоьжург?
43.
Х1етал-метал хаийла хьуна: т1ехь — ц1е, к1ел — хи?
44. Х1етал-метал хаийла
хьуна: буйнал бен яц, амма ц1а серла доккху?
45. Х1етал-метал хаийла хьуна:
ц1ога лаьцчий бен бедана чу ца боьдург?

Ц1ИЙНАН БАХАМЦА ЙОЬЗНА ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

46. Х1етал-метал хаийла хьуна: малх санна къега, лаьхьа санна шерша?
47.
Х1етал-метал хаийла хьуна: жима а ю, 1аьржа а ю, дата а ца лета, цергаш а ца
юхку, амма керта а ца воуьйту?
48. Х1етал-метал хаийла хьуна: говрал лекха,
ж1алел лоха?
49. Х1етал-метал хаийла хьуна: ког — ц1а чохь, корта —
арахь?
50. Х1етал-метал хаийла хьуна: масийтта 1уьргахула чекхъоьккху
илбаз?
51. Х1етал-метал хаийла хьуна: дерриг дуьне духа а духу, ша берзана а
лела?
52. Х1етал-метал хаийла хьуна: ц1инц1алга текхо минцолг?
53.
Х1етал-метал хаийла хьуна: буса доттаг1а, дийнахь тесна 1уьллу?
54.
Х1етал-метал хаийла хьуна: хьуьнах корта биттан-биттана, ц1а а кхаьчна, — дижна
1уьллург?
55. Х1етал-метал хаийла хьуна: д1а — хьуна, схьа — суна?

СТОЬМЕХ, ХАССТОЬМЕХ, ДУУШ-МОЛУШ ДОЛЧУ СУРСАТЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ:

56. Х1етал-метал хаийла хьуна: цхьа корта, исс лерг, пхи даь1ахк?
57.
Х1етал-метал хаийла хьуна: муш бахлуш, сту берсташ?
58. Х1етал-метал хаийла
хьуна: букур бабина чуьра ц1инн1алг к1орнеш?
59. Х1етал-метал хаийла хьуна:
ц1а дуьззина хьеший бу, чу-ара бовла кор-не1 дац?
60. Х1етал-метал хаийла
хьуна: стиглахь куй а бисна, вог1уш верг?
61. Х1етал-метал хаийла хьуна:
жимачу яй чуьра мерза даар?
62. Х1етал-метал хаийла хьуна: хинчохь беша
т1улг?
63. Х1етал-метал хаийла хьуна: хилла яьлча, яа ца мегарг?
64.
Х1етал-метал хаийла хьуна: лаьтта юьжуш, стигал г1оттуш, дег1 морг1ал шен
хиллалц?

ХЬАЙБАНЕХ, ДИЙНАТЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

65. Х1етал-метал хаийла хьуна: йоьдуш йитина йоьдург, йог1уш яхьарг
йог1ург?
66. Х1етал-метал хаийла хьуна: хинна т1ай,некъана — накъост.
67.
Х1етал-метал хаийла хьуна: дийнахь — эла, буьйсанна — лай?
68. Х1етал-метал
хаийла хьуна: к1айчу т1улгаш т1ехь 1уьллу палсан т1елхиг?
69. Х1етал-метал
хаийла хьуна: хийистера къорза бохча?
70. Х1етал-метал хаийла хьуна: б1у-у
боху, — буг1а а яц, латта охку — хьакха а яц?
71. Х1етал-метал хаийла хьуна:
хи — дуьне, дуьне — эхарт?

ХЬАЙБАНЕХ А, Ц1АХЬ ЛЕЛОЧУ ДИЙНАТЕХ А ДОХУЧУ СУРСАТЕХ
ЛАЬЦНА ДЕРШ:

72. Х1етал-метал хаийла хьуна: ц1ечу бердах детталуш долу к1айн дог1а?
73.
Х1етал-метал хаийла хьуна: чудотта бертиг а, лаца т1ам а боцург?
74.
Х1етал-метал хаийла хьуна: цхьана чарми чохь шина басахь хи?

ЙОЗАНАХ, КЕХАТАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

75. Х1етал-метал хаийла хьуна: к1айн шаршу т1ера х1ун буьртигаш?
76.
Х1етал-метал хаийла хьуна: к1айчу экъана т1ера 1аьржа сизаш?
77. Хетал-метал,
хаийла хьуна: стиглара т1ай т1е йоьжча, ца юху, т1ай т1ера хи чу йоьжча,
юху?

ЧОЛХЕ Х1ЕТАЛ-МЕТАЛШ:

78. Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьнен т1ехь йоцу пхи х1ума?
79. Х1орд
ловза а баьлла, х1урдакема доьхна. Цу т1ера цхьа стаг х1урдо цхьана г1айре т1е
юьстахкхоьссина. Оцу г1айре т1ехь шаберш зударий хилла, юкъахь цхьа а борша стаг
а воцуш. И зударий ч1ог1а хаза хилла, цхьа а ирча ю аьлла билгалъяккха зуда
йоцуш.
Зударша сацам бина и стаг, зуламе валале, ирахъолла. Цу стага зударшка
цхьа х1ума аьлла. Зударша цул т1аьхьа ца вуьш витина и стаг.
Х1етал-метал
хаийла хьуна: цу стага зударшка аьлларг?
80. Цхьа сту хилла бежаш. Ворх1
ломал дехьа кхевдий буц кхоллуш, вукха ворх1 ломал дехьа кхевдий 1ам чуьра хи
молуш хилла иза.
Мичара ели а ца хууш мархашкара, лакхара, цхьа йоккха аьрзу
еана. Катоьхна м1арашца и сту схьа а лаьцна, мархашка д1аяхна аьрзу. Лелаш,
лелаш охьа а хиъна, сту баа меттиг лоьхуш хилла цо.
Т1аккха цхьа йоккха бож
яйна цунна лаьтташ. Оцу бежан ма1аш т1е а хиъна, сту биъна цо. Сту биъна а
яьлла, шен з1ок оцу стеран пханаран даь1ахках хьаькхна ц1ан а йина, и даь1ахк
охьакхоьссина аьрзуно. Пханар доьжна наб еш 1уьллучу жа1уьнан б1аьрга. Цунах
сама а ца ваьлла жа1у.
Аьрзу д1аяхна. Кхано сарахь ша жа а лаьхкина ц1а
воьдуш, жа1уьнна шен б1аьрга яхана х1ума хааелла. Хьекхийна б1аьрг — д1ума схьа
ца яьлла.
Ц1а веача шен нене аьлла цо:
— Баба, х1окху сан б1аьрга цхьа
х1ума яхана, и схьаяккхахьа! Нанас схьаозийна х1ума, схьа ца яьлла.
— Вай,
х1ара-м дер ю пханаран даь1ахк, — аьлла нанас.
Т1аккха лулахочуьнга кхайкхина
нана. Шиммо а озийна, — схьа ца яккхаелла.
Исс эзар к1ур болуш йоккха юрт
хилла иза. Г1аж такхол мел болу баккхийнаш а, бераш а гулбина, з1аьнаш а тесна
жа1уьнан б1аьргара пханар схьадаьккхина. Шайн жа1у оцу балех хьалхаваларна
баккхийбеш, оцу юьртахь болчу массо а наха сацам бина: исс эзар к1ур болу ерриг
а юрт цу пханарна т1ехь йилла. Чехка шайн юрт пханарна т1е а йиллина, баха
хевшнна нах.
Цул т1аьхьа цхьа тамашийна х1ума хааделла юьртахошна. Буьйсанна
хьеран т1улг санна, хьийзаш хилла церан юрт. Х1ара х1ун ду-те аьлла, кегий нах
юьртара арабахана буьйсанна, и х1ума ларъян. Хьаьвсича, гина царна, буьйсанна,
цу пханари т1ера церг етташ жижгаш даха оьхуш цхьа доккха цхьогал
хилар.
Шозлаг1чу буса оцу юьртахь топ йолуш мел волу 125 стаг ара а ваьлла,
тоьпаш а йиттина, цхьогал дийна.
1уьйранна арабевллачу наха цхьогалан цхьан
аг1о т1ера ц1ока яьккхина. Оцу исс эзар к1ур болучу ц1ийнах мел волчунна
цхьогалан ц1оканах цхьацца кетар хилла.
Вукха аг1ор цхьогал даккха а ца
делла, ц1ока т1ехь йисна.
1уьйранан заман чохь хи т1е йог1уш хилла цхьа къена
Жоьра-Баба.
— Х1ара яра х1окху юьрте а т1ек1ел ца яккхаелла цхьогалан к1орни?
— аьлла, Жоьра-Бабас, чамий а 1оьттина, цхьогал вукха аг1ор даьккхина:
— Сан
кхо шо кхаьчначу к1ентан к1антана кетар хир ю кху-нах, — аьлла, бабас цхьогалан
йисна ц1ока схьаяьккхина.
Шен к1ентан к1антана кетар йина бабас, амма
пхуьйшашний, кетаран кочаний ц1ока ца тоьъна.
Хаал оцу йийцанчех муьлха
йоккха хилла: сту, аьрзу, бож, жа1у, цхьогал, Жоьра-Баба, я цуьнан к1ентан
к1ант?
81. Цхьа жима стаг хиллера бах, хьошалг1а вахана. Синкъерам бина хилла
цунна. Синкъерамехь 1аш цо йо1ана т1е хабар дахьийтина.
Йо1а жоп даийтина
хилла, ирча ву аьлла.
К1анта йо1е хаттар динера:
— Вала дисина цхьа сахьт
бен хан а ца хилча, киснахь цхьа сом бен ахча а ца хилча, барх1 лам битина
иссалг1ачу лома т1ехьа а ваьлла, дашо г1ала ян езаш волчу к1анта х1ун дан деза,
— аьлла.
Йо1ана ца хиъна нийса дош дала.
Х1етал-метал хаийла хьуна: оцу
к1анта деллачу хаттаран маь1на?
82. Цхьа кхо к1ант хилла цхьа йо1 езаш. И йо1
ялон дагахь арабовлу уьш. Х1орамма цхьацца совг1ат кечдина хуьлу цара йо1ана
дала. Цхьамма — чухьаьжча, дуьнен т1ехь мел хуьлуш долу х1ума гойтуш долу
куьзга, вукхо — сихха д1акхачош болу куз-кема, ткъа кхозлаг1чо — массо а цамгарх
стаг товеш болу 1аж.
Новкъахь хьалхарчуьнан куьзган чу хьаьжча, тайна езаш
йолу йо1 лен цамгар кхетта гина царна. Т1аккха шолг1ачу к1ентан куз-кемана т1е а
хевшина, сихха и йо1 йолча д1акхаьчна к1ентий. Кхозлаг1чу к1ентан 1аж а белла,
тойина йо1.
Т1аккха йо1а, совг1атийн мехалле а хьаьжна, царах цхьаъ
къастийна.
Х1етал-метал хаийла хьуна: муьлхачуьнга яхана и йо1?
83.
Говрахь схьавог1уш цхьа стаг хилла, т1ехьа цхьа йо1 а хаийна.
«Хьуна т1ехьа
1аш ерг мила ю?» — аьлла, шега хаьттича, цо жоп делла:
«Кхуьнан наний, сан
наний — нус-марнаний хилла».
Х1етал-метал хаийла хьуна: и йо1 мила
хилла?
84. Чу вог1уш цхьаъ хилла, араволуш цхьаъ хилла. Чувоьдучо аьлла:
«Х1ара г1ала хьена ю хаьий хьуна?». Вукхо жоп делла:
«Х1ара-м сан ден яра,
амма со цуьнан к1ант-м вац».
Х1етал-метал хаийла хьуна: оцу хаттарна жоп
делларг мила хилла?


Нохчийн фольклор.
Чулацам.

Сайт управляется системой uCoz

Забаре иллеш.

Дандаева Хадишат
Висхановна 1 РВО

29.06.2011.

Все студенты
филологического факультета собрались
и провели собрание под руководством
Исраиловой Айны .Она дала нам задание
,собрать чеченский фольклер . Нам поручено
собрать и написать интересные истории
прошлых времен, опросив старейшин
района, знакомых, родственников.

После рассказа
нам нужно написать имя, фамилию, отчество,
сколько лет рассказчику, год, число,
месяц.

Училась или нет,
в каком района живет, село.

30.01.2011.

Сегодня я была
у тети Шажаевой Макки У.

,проживающей
в селе Верхний Наур Надтеречного района,
1929 года рождения.

Она мне рассказала
про шуточные частушки про то, как они
проводили время на ловзаргах, на свиданиях
возле речки.

Я узнала от нее
,что в то время когда она была молодой,
они вместе с подружками ходили к речке
и пели разные песни.

01.07.2011.

Сегодня она
рассказала мне про «Залог».

девушка которая
дала «Залог» не имела права встречаться
с другими парнями.

Особенно мне
запомнился один рассказ, как ее младшая
дочь не хотела, чтобы отец продал
ягненка, но все же они должны были продать
его, через два дня к ним пришел тот
мужчина которому они продали его и
заявил, что ягненок пропал, вечером она
нашла его под кроватью.

Здесь на этой
фотографии она и ее младшая дочь.

02. 07. 2011

Сегодня мы поговорили
про ее родителей, ее отец был старше ее
матери на 27 лет.

Однажды к ним
пришла соседка и попросила огурцы, а ее
мама сказала, что огурцов нет, но есть
два не молодых огурца и войдя в комнату
соседка увидела сидящего в комнате ее
мужа и друга, та удивилась ,а хозяйка
ответила , что это и есть те самые старые
огурцы.

Второй рассказ ее
она мне рассказала, что это со слов ее
соседки, у одного человека было две
жены, младшая очень сильно плакала из-за
того , их выслали из родных краев, а
старшая успокоила ее сказав ,что самое
страшное горе случилось с ней, когда ее
муж второй раз женился на ней.

03. 07. 2011

Сегодня к нам
пришла наша тетя Дандаева Зара она живет
в Бено – юрте. Надтеречный район.1956 г.

Она рассказала
как ее двоюродная сестра погибла, молодая
девушка лет 16 лет она пшла за водой, куда
не мог зобраться даже сильный мужчины,
там было много снега. Она мне рассказала,
что дваюродную сестру нашли, тогда когда
снег начал таять, ее нашли замерзшей,
она умерла от холода.

Она мне начала
рассказывать какое хорошее воспитание
было у девушек. Одна девушка на «ловзарге»
увидела своего бывшего мужа, она сбежала
из «ловзарга» через окно, сделала так,
чтобы он не увидел ее, из-за уважения к
ниму

04.07.2011.

Она мне рассказала
одну длинную историю, как один плохой
человек заставил молодую девушку выйти
за себя замуж, это человек много вреда
людям которые жили в их селе.

Проезжая через
мост «Дени» она слезла с кареты и
попрасила у Аллаха, чтобы он избавил ее
от такого мужа и от ребенка которого
она носила от него.

Через две недели
мужа застрелили, а через месяца три она
упала и лишилась ребенка.

Говорят если
человек загадает желание на мосту, то
оно обязательно сбудется.

Я собрала небольшой,
но интересный фольклер.

1. Вай ,вай са к1орни,

Орч
кхосса везар хьо

Т1аьххье
чу иккхина

Мира
хьакха безар хьуна.

2.
Машенашлахь машен мА ю,

Урамехь
ша товш мА ю

Кхи
мА воьллехь 1арлой юккъе,

Айхьа
везар валор вацахь.

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво

БЕЗАМАН
ИЛЛЕШ.

3.
Сан са Сибрехь сана ду,

Ойла
Абарги сана ю.

Вай
со дохко ма ели.

Ас
хьоьга деллачу дешана.

4.
Деши д1адоьху Райкомо,

Дети
д1адоьху Райкомо.

Деши,дети
делла яьлчи,

К1орни
д1адоьху Райкомо.

5.
Са гат делчи йоьду сарахь со хи т1е,

Са
хьовзийча йоьду сарахь со хи т1е.

Волахь
жима к1ант сарахь хи т1е,

Сом
хьуна йог1у сарахь хи т1е.

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво

КИЦАНАШ

1.Ц1ахь
лай ца хилча,арахь эла хир вац.

2.Дешар
серло,ца дешар бода.

3.
Чехк доьду хи, бердах ца кхетта.

4.
13.Оьзда волчу стагаца дов хилар г1оле
ю,осал волу стагца гергарло лелочул.

5.
Ден во1 воцчух , пайдехьа накъост хир
вац.

6.
Бух боцу х1ума лаьтта ца хуу,аьрзу сана.

7.
.Б1аьрхишца г1он г1о дийр дац.

8.
7.Тахан пуьтш биттанчух,кхана цхьа тешар
вац.

9.
Къонах ву,шен махкан къонах верг.

10.
Бакъон т1аьхь волчо даиман толам боккхар
бу.

11.
Х1ора стаг г1улкхан т1аьхьа вевза.

12.
Дош-дош доцчу стеган,дуй-дуй бац хьуна.

13.
Накъост ваци хьа,лаха-карвини лар ве.

14.
Г1улкхан зама-сада1аран сахьт.

15.
Дукха вижан 1иллар-декхарц вахар.

16.
Къа ца хьегча хин чура ч1ара баккхалур
бац.

17.
Сихалло са даьккхина,собаро лам баьккхина.

18.
Муш-беха,дош доца.

19.
Г1иллакх дезаш волчунна ,и генахь дац.

20.
Оьзда воцу стаг ,хьошалг1а веъча дика
кхоба,оьздачунна чохь ерг елча а тоьар
ду.

21.
Нийсо шина вешина юкъехь а хила еза.

22.
Вина мохк –мазал мерза бу.

23.
Шен ц1а-ц1ен ц1а.

24.
Нанас йина чов лаза ца лозу.

25.
Ц1е йоцуш к1ур хир бац.

26.
Эхь делахь ,бехк а бу.

27.Х1уманан
пусар ца динарг,доцуш висина.

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво х1етал-металш.

1.Х1етал-метал
хаила хьуна хьуьнах кхаччалц ,юьртехьа
корта берзина йоьдуш ерг.(Диг)

2.Х1етал-метал
хаила хьуна ц1ечу дечиг т1ехь хиъна к1ай
котамаш.(Цергш)

3.
Х1етал-метал хаила хьуна вайн тховт1ера
ах сискал.(Бут)

4.
Х1етал-метал хаила хьуна х1етал т1ехь
тесна метал.(Тай-махи)

5.
Х1етал-метал хаила хьуна говрал лекха
-ж1алел лоха.(Нуьйр)

6.Х1етал-метал
хаила хьуна ц1ий молу, дахар ло. (Ц1убдар)

7.
Х1етал-метал хаила хьуна, дийнахь лай
,буьйсанна эла.(Ж1ала)

8.
Х1етал-метал хаила хьуна ,букъ т1ехь
маь1ш лелораг.(Аьмкал)

9.
Х1етал-метал хаила хбуна вайн ц1ийна
т1ехьа лаьтташ долу нускал.(Нуй)

10.Х1етал-метал
хаила хьун,д1а йоьду,схьа йог1у.(Телефон)

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво

Дийцарш.

1.
Ши эмгар хила урамехула йог1уш. Жимах
йолчо аьлла, «Ма бохам бели вайн,дохий
вай,махках дехи вай,холча х1оьттина
хьийзаш хила. Йоккхах йолчо аьлла:
«х1арам бохам бац хьуна,бохам хьа бар
хьо сунна т1е ялинчу дийнахь хилларг.

 1. Цхьана
  воккхачу стеган жима зуда хила,ц1ин да
  волчу лулара доттаг1 веана хила,зуда
  яа х1ума кечъеш лулара жима жеро еана,
  наьрсаш йи аьлла: «Наьрсшам яц соьгахь,
  иц чохь цхьа ши къена хуг1ар юн д1ахьо
  хьайн аьлла жеро ши стаг волчу ялитан
  лулхо.

3.
Сибрехь ц1а дахка к1ира хан йисина,шайн
каьртар СА долу х1умнаш д1а йухкуш,цхьа
жима 1ахар бисина хила, жимах йолчу йо1а
йоьлхуш д1а цабухкитш.1уьйранна йо1 йижан
йолчара,дас урам т1ера оьрси стаган
д1абоьхкина, хьалхарчу дийнахь 1ахар
кертахь йо1царне ловзуш,стаг т1аьхьа
веана д1а бигина.Шолг1ачу дийнахь юха
веана ,1ахар буй аьлла,х1усам нанас бац
аьлла д1а вахитина,чура х1умнаш суьйранна
машен т1е йохкуш маьнги к1елахь д1а
лечкъан 1аш карина жима 1ахар.

4.
Сибрехь 1ай доккха ло дуллуш хила,хи
дохьуш йолу меттиг цхьана гунна лахахь
хила. Хи да йоьда ша аьлла йо1 ара яьлла
кхаа дийнахь карош ца хила,доьалг1ачу
дийнахь ло мела даша доладелла ,г1ун
гена йоццуш лайла яхан карина йо1 ,г1орина
.

Х1ара
хилла 1946 ш.

5.
Теркйистехь цхьа хаза йо1 хилла, нана
реза йоцуш марехь дуккха хан ца
йоккхуьйтуш нанас ц1а ялина хила.Лулахь
доккха ловзар хила доьдуш,йо1 хелха
йохуш 1аш,цуьнна хила х1усам да , «Салам»
дела чу ваьллачу сахьтехь ,корехула ара
муха яблла ца хууш едда ц1а еана хила.Иштта
г1иллакх лелош хилла хьалха наха.

Х1ара
язйина Дандаева Хадиштас В. Шажаева
Маккас дийцина.1929 ш.Дешна яц, Надтеречный
р-н. с .Лакха-Невре. Тайпа . 1аларо.

6.
Теркйистехь
хаза
бехаш
цхьа
доьзал
хилла,виъ
к1ант,хазаллин
г1ара
яьлла
цхьа
йо1
а.
Х1ора
юьртахь
а
волу
мотт
бетташ
стаг,иштта
уьш
бехачу
юьртхь
хилла
иштта
стаг.Ши
зуда
,ялх
доьзалхо
волш.Шен
хаза
елла
йо1
схьаялош
хилла
цо.

Иштта
цхьана ловзаргахь и хаза йо1 ган а гина
,хаза елла и йо1 еха бакхий нах бахийтина
цо.Нанас шен йо1ин йиттина ,цун ган а гуш
хелха сена яьлла хьо. Я хьо цунг маре
яхита еза шен,я шеен виъ к1ант Сибрехь
д1ахьажор ву цо бохш.

Кхи
дан х1ума ца хилла и йо1 дас,дедас цу мотт
беттачу стаге маре д1аяхитина боха.Юкъа
дукха хан ялале доьзалхочух хилла и
йо1.Цхьана дийнахь и йо1, цуьнан ц1ийнда
«Денни» т1ай т1ехулу дехьа бовлуш стаг
охьавоьссина шеен зудчуьнга аьлла
цо,кху т1ай т1ехь дехнарг ца хила йиш яц
аьлла.

Цу
зудчо охьайоьссина Деле даьхна .Х1ай
Везан Дела,х1ар дуккхачу нахан зен дина
волу х1ара стаг д1а ваккха ахь,ас лелош
долу и цуьнан бер соьхь д1акъастде ахь
аьлла.

К1ир
хан яьлла боха цу юккъе и мотт бетташ
волу и стаг тоьпш тоьхна вийна,оьхьа
кхетта и бер дела цу зудчуьнна бохуш
дуьйцунаха.

7.
Нохчийн ши стаг лаьцна Сибрехь хьажина
хилла,хьалха леера заманчоь.Цигахь
хьаькман шаьшиъ ч1ог1а везийтина хилла
цу шимма,аьллаг кхочуш деш.ЦУ хьаькман
цхьа хьоме йо1 хилла и йо1 ч1ог1а цонгаш
лелош хилла цо,жимчохь дуьйна.

Дуккха
хан ялале и йо1 елла,шеен дега весет дина
хилла цо,цу шина нохчи стаге ша д1айоллита
аьлла. Дас и весет кхочуш дина,цу шина
стаге и йо1 д1айоллитан.Ша г1айг1ане
воьжна хилла ида бутт хан ялале,цу шина
стаге даьхна цо и каш схьадасти шена
йо1 гайта аьлла.

Кхин
дан х1ума ца хилла,каш схьадаьстина и
каш даьстч цу чохь йо1ан мета цхьа стаг
хилла.Ша и ши к1ант вуьйра ву щега йо1
мича д1айоьллина ца алахь.

Т1аккха
аьлла цу шимма,ша ялле бусулба дин т1е
иэцна,ша елча ша нохчийн кешнашка д1а
йолла аьлла весет динер цо шаьшинга.Хьан
йо1 нохчийн кешнашкахь д1а йоллитан
шаьш и декъал хилла хьун,амма х1ара
стаг,къола дан вахана цхьа миска нани
жима ши йо1 йийна боьха стаг ву.Т1аккха
хаза хетта и стаг вилхина боху.

8.
Сибрехь 1аш мацалла дахум ца хилла
,цхьана казаки стега уьстаг1 лачкъина
хилла нохчийн стага.

Уьстаг1
лачкъина шен аьлла,ч1ог1а холча хоьттан
хилла и казаки стаг.Кхин и ша дина ца
олуш,къанвелла вала воьжна.Ала ца хуттуш
моллиг ша лачкъина уьстаг1,диъ дийнахь
схьа валош,д1а воьдш 1аш,моллас хаьттина,шега
схьа ала,ша шега далуш дерг дийр ду
хьун.

Иштта
ша уьстаг1 лачкъина и казаки стаг шена
къинт1ера ваккха вала ве , и шеен къинт1ера
вер ву хьун.

Наь1рера
схьа чу а хьаьжна ас и г1улкх Деле д1аделла
дуккха хан ю и ваккха хьайн къинт1ера
аьлла д1а вахана казаки стаг.

9.
Шорт урам т1ехь ловзаш берш хилла,чехка
схьа иккхина йог1аш говрворда хилла,бераш
д1а даха ,шега и говрш саца ца яло аьлла
мохь хьаькхна.Массо бер д1адевда,х1етта
кога вахан жима к1ант висан хилла.Ялх
шо кхаьчна Малика едда и к1ант маара
къевлан,шена т1е 1евдан охьа хиан,и говраш
царна т1е кхоччуш сецна и говран ког цу
йо1ан букъ т1е хьакхлуш.

10.
Хьаша д1а ца воьдуш к1ира сов хан яьлла
хила.Х1усам да арар чу вог1ш,хьешо
хаьттина, «х1ундара арахь?»аьлла.Дер
бара ирс долча нехан хьеши ц1а оьхуш.

Х1ара
язйина Дандаева Хадишта.В . дийцина
Дандаева Зараъа.1956 ш.Дешна ю .Бено-юртахь
10 класс яккхан.Надтеречный р-н.с.БЕно-юрт.

Хэви-метал | Ласт.фм

Не хотите видеть рекламу? Обнови сейчас

Хэви-метал (часто называемый просто металлом) — жанр рок-музыки, возникший в конце 1960-х — начале 1970-х годов, в основном в Великобритании и США. Сегодня оригинальный жанр часто называют классическим металлом или традиционным хэви-металом. С корнями в блюз-роке … подробнее

Хэви-метал (часто называемый просто металлом) — жанр рок-музыки, возникший в конце 19 века.60-х и начале 1970-х годов, в основном в Великобритании и США. Сегодня оригинальный жанр часто называют классическим металлом или традиционным хэви-металом. Имея корни в блюз-роке и психоделическом роке, группы, создавшие хэви-метал, развили… подробнее

Больше художников

Больше треков

Не хотите видеть рекламу? Обнови сейчас

Больше альбомов

Связанные теги

Heavy Metal (1981) — IMDb

 • Cast & crew
 • User reviews
 • Trivia

IMDbPro

 • 19811981
 • RR
 • 1h 26m

IMDb RATING

6. 6/10

36K

ВАШ РЕЙТИНГ

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Воспроизвести трейлер1

:

17

2 Видео

99+ Фото

АнимацияПриключенияФэнтези

Светящийся зеленый шар, олицетворяющий абсолютное зло, терроризирует молодую девушку антологией причудливых и фантастических историй темного фэнтези, эротики и ужасов. Светящийся зеленый шар, олицетворяющий собой абсолютное зло — терроризирует молодую девушку антологией причудливых и фантастических историй темного фэнтези, эротики и ужасов. Светящийся зеленый шар, олицетворяющий абсолютное зло, терроризирует молодую девушку антологией причудливых и фантастических историй темного фэнтези, эротики. и ужас.

Оценка IMDB

6.6/10

36K

Ваше рейтинг

Популярность

 • Директора
  • Геральд Поттертон
  • Джон Бруно (сегмент мягкий посадка)
  • Джон Халс (Segress So So Beautiful So So Beautiful So So Beautiful So So Babouress So So Beautiful и SO Beautify Dangeres).
  • Сценаристы
   • Дэниел Голдберг (сценарий)
   • Лен Блюм (сценарий)
   • Дэн О’Бэннон (оригинальный рассказ)
  • Звезды
   • Ричард Романус (голос)
   • Джон Кэнди (голос)
   • Джо Флаэрти (голос)
  • Директора
   • Геральд Поттертон
   • Джон Бруно (сегментная мягкая посадка)
   • John Halas (Segment So Beautiful и So So Daving)
   • 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
   • 111111111111111111111111111111111111111110 гг. Сценаристы
    • Дэниел Голдберг (сценарий)
    • Лен Блюм (сценарий)
    • Дэн О’Бэннон (оригинальный рассказ)
   • Звезды
    • Ричард Романус (голос)
    • Джон Кэнди (голос)0010
    • Joe Flaherty(voice)
  • See production, box office & company info
   • 204User reviews
   • 80Critic reviews
   • 51Metascore
  • See more at IMDbPro
   • Awards
    • 4 wins & 2 nominations

   Видео2

   Трейлер 1:17

   Смотреть Heavy Metal

   Трейлер 1:17

   Смотреть Heavy Metal

   Фото182

   01

   Ричард Романс

   • Гарри Каньон (сегмент «Гарри Каньон»)
   • (голос)

   Джон Кэнди

   • Настольный сержант (сегмент «Гарри Каньон»)
   • (голос)
   • 5 . ..

   • 1111115 …
   • 1115115 …
   • 11115 …
   • 111115 …
   • 111115 …
   • 111115 …
   • 11115 …
   • 11115 …
   • 11111111115 …
   • 1111111111115 …
   • 111111111111115 …
   • 11111111111111111111115. Flaherty

    • Lawyer (segment «Captain Sternn»)
    • (voice)

    Don Francks

    • Grimaldi (segment «Grimaldi»)
    • (voice)

    Caroline Semple

    • Girl (segment «Grimaldi»)
    • (voice)

    Susan Roman

    • Girl (segment «Harry Canyon»)
    • (voice)

    Al Waxman

    • Rudnick (segment «Гарри -Каньон»)
    • (голос)

    Харви Аткин

    • Чужой (сегмент «Гарри -каньон»)
    • (голос)

    Glenis Wootton Gross

   • 9

   • (SEANY SEONY SEONY (SEANY SEONY SEONY — SEONY SEONY (SEANY SEONY (SEONY SEONY (SEANY SEONY (SEONY CANERY — SEONEY — SEONY — SEONY. )
   • (voice)

   Marilyn Lightstone

   • Whore (segment «Harry Canyon»)
   • (voice)

   Jackie Burroughs

   • Katherine (segment «Den»)
   • (voice)

   Martin Lavut

   • Ard (segment «Den»)
   • (voice)

   August Schellenberg

   • Norl (segment «Den»)
   • (voice)

   John Vernon

   • Prosecutor (segment «Captain Sternn»)
   • (voice)

   Eugene Levy

   • Sternn (segment «Captain Sternn»)
   • (voice)

   Rodger Bumpass

   • Hanover Fiste ( Сегмент «Капитан Стернн»)
   • (голос)
   • (как Roger Bumpass)

   Douglas Kenney

   • Regolian (сегмент «Капитан Стернн»)
   • (голос)

   GEORGEOS «)0003

   • Пилот (сегмент «B-17»)
   • (голос)
   • Режиссер
    • Геральд Поттертон
    • Джон Бруно (Sement Soft Landing)
    • Джон Холс (сегмент, так красивый и так Дань и Дань.
   • Сценаристы
    • Дэниел Голдберг (сценарий) (рассказ) (рассказ)
    • Лен Блюм (сценарий) (рассказ) (рассказ)
    • Дэн О’Бэннон (оригинальный рассказ) (рассказ) (сегмент «Мягкая посадка»)
   • Все актеры и съемочная группа
   • Production, box office & more at IMDbPro

   More like this

   Heavy Metal 2000

   Fire and Ice

   Wizards

   Fritz the Cat

   The Lord of the Rings

   American Pop

   The Nine Lives кота Фрица

   Стейси: Атака школьниц-зомби

   Тяжелый трафик

   Rock & Rule

   Эон Флакс

   Экскалибур

   Сюжетная линия

   Знаете ли вы

   • Quotes

    Прокурор: Вы капитан Линкольн Ф. Стернн?

    Стерн: [надменно] Да.

    Прокурор: Линкольн Стернн, вы стоите здесь и обвиняетесь в 12 пунктах обвинения в убийстве первой степени, 14 пунктах обвинения в вооруженной краже имущества Федерации, 22 пунктах обвинения в пиратстве в открытом космосе, 18 пунктах обвинения в мошенничестве, 37 пунктах обвинения в изнасиловании…

    [делает паузу, чтобы проверить судимость]

    Прокурор: …и одно серьезное нарушение. Как вы умоляете?

    Стерн: [надменно] Невиновен.

   • Альтернативные версии

    Из-за нехватки времени был удален сегмент под названием «Neverwhere Land (1996)»; в этом фильме это связало бы «Капитана Стернна» с «Б-17». История следует за влиянием Лок-Нара на эволюцию планеты, от приземления Лок-Нара в водоем, влияния на подъем индустриальной эпохи и мировой войны. Эта оригинальная история была создана Корни Коулом. Оригинальная черновая аниматика настроена на петлю начала песни «Time» группы Pink Floyd. 1996 выпуск VHS включал этот фрагмент в начало ленты. В выпуске DVD этот сегмент включен в бонусные функции и посвящен «Памяти Дон М. Коул — 1931–1985». В обеих выпущенных версиях последовательность установлена ​​на музыку «Passacaglia» (из Magnificat), написанную и дирижированную Кшиштофом Пендерецким.

   • Соединения

    Показан в Imagining ‘Heavy Metal’ (1999)

   Отзывы пользователей204

   Обзор

   Избранный обзор

   ПРОКАТАЙТЕСЬ… НА ТЯЖЕЛОМ МЕТАЛЛЕ

   Один из моих самых любимых фильмов — это анимированная антология историй, связанных воедино этим сияющим зеленым «Локнаром», шаром зла, не имеющим себе равных во все времена. и пространство. Анимации потрясающие: «Гарри Каньон» о футуристическом таксисте в Нью-Йорке, «ДЕН» о ботанике, который переносится в далекие земли в образе огромного мускулистого человека, «Таарна» о последнем противостоянии человечества с силой «Локнара», » и другие. Мой личный фаворит — короткометражный «Б-17» о бомбардировщике времен Второй мировой войны и ужасной мощи «Локнара». Как я упоминал ранее, анимация впечатляет… напомнив мне о днях, когда не все было создано на компьютере. В саундтреке представлены песни Cheap Trick, Riggs, Nazareth, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Devo и другие. В общем, классика 80-х, которую нельзя пропустить ни за что. Моя самая высокая рекомендация.

   полезно•60

   15

   • Sick_boy420xxx
   • 26 апреля 2001
   • Была ли рыжая беременна ребенком Гарри Каньона после того, как они занимались сексом?

   • В чем разница между театральной версией и рабочей версией?

   Детали

   • Дата выпуска
    • 7 августа 1981 г. (США)
   • Страны происхождения
    • Канада
    • Великобритания
    • 0010
    • United States
   • Language
    • English
   • Also known as
    • Universo en fantasía
   • Filming locations
    • England, UK
   • Production companies
    • Columbia Pictures
    • Guardian Trust Company
    • Canadian Film Development Corporation (CFDC)
   • См. больше кредитов компании на IMDbPro

   Кассовые сборы

   • Budget
    • $9,300,000 (estimated)
   • Gross US & Canada
    • $546,545
   • Opening weekend US & Canada
    • $204,660
    • Mar 10, 1996
   • Gross worldwide
    • $546,545

   См. подробную информацию о кассовых сборах на IMDbPro

   Технические характеристики

   • Время работы

    1 час 26 минут

   • Цвет
   • Звуковой микс
    • Dolby Stereo
    • Dolby Atmos
    • Dolby Digital
   • Соотношение сторон
    • 1,37: 1 (оригинальное соотношение)
    • 1,85: 1

   Связанные новости

   Поместите на эту страницу

  ЭД.